Säännöt

Haukilahden Urheiluampujat ry Rekisteröity 04.08.1982, rek. nro 135.741, Y-tunnus 3038236-1

Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.5.2023

TOIMINTASÄÄNNÖT

Nimi: Haukilahden urheiluampujat r.y.
Kotipaikka:
Helsinki
Perustamisaika: 14.12.1980
Toiminta-alue:
pääkaupunkiseutu
Kieli: Suomi

Seuran tarkoitus ja sen toteuttaminen

2 §
Seuran tarkoituksena on jäsentensä urheiluammuntaan tarvittavan taidon, ruumiillisen kunnon ja henkisen vireyden kehittämisen ja ylläpitämisen avulla kasvattaa heistä työkykynsä ja henkisten ominaisuuksiensa puolesta yhteiskunnalle hyödyllisiä kansalaisia, tarjota heille terveitä vapaa-ajan harrastuksia sekä edistää toiminta-alueellaan seuran tarkoituksen mukaista toimintaa.

3 §
Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. järjestämällä ampumaurheilu- ja muita liikunnallisia harjoituksia, koulutustilaisuuksia ja kilpailuja, ampumaurheilun alaan kuuluvia näytöksiä, juhlia, kerhotilaisuuksia sekä valistaa yleisöä seuran tarkoitukseen liittyvissä kysymyksissä,

 2. kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ynnä muiden aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja asianomaisten elinten huomiota sekä omatoimisesti pyrkien ampumaurheilutoiminnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten kilpailu- ja harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen,

 3. harjoittamalla julkaisutoimintaa,

 4. ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä,

 5. hankkimalla varoja toimintansa tukemiseksi järjestäen keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä kutakin korkeintaan yhdessä toimipaikassa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja asusteita.

4 §
Suomen Ampumaurheiluliiton ja Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n alueen Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenenä seura noudattaa Suomen ampujainliiton ja Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n sääntöjä. Suomen Ampumaurheiluliitosta käytetään näissä säännöissä lyhennettä SAL, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:stä lyhennettä SLU ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:stä lyhennettä ESLU.

Seuran jäsenet

5 §
Seuran jäseneksi voi johtokunta anomuksesta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran,
SAL:n, SLU:n sekä ESLU:n sääntöjä ja päätöksiä.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan vuosikokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä jotka ovat erittäin huomattavasti edistäneet seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kannattaviksi jäseniksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä jotka tukevat seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.
Jäsen joka haluaa erota seurasta tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet sanotun toimintavuoden loppuun asti.

7 §
Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, jos hän:

 • laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen,

 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti,

 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti,

 • toimii seuran ja SAL:n, SLU:n ja ESLU:n tarkoitusperien vastaisesti.

Erottamispäätöksestä on erotetulla oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on tehtävä kirjallisesti seuran johtokunnalle neljäntoista päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaantipäivästä, kyseistä päivää lukuunottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen erotetuksi seurasta vasta sitten kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

 • Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Liittymis- ja jäsenmaksut

8 §
Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous vuosittain.
Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä samoin nimetä jäsen ainaisjäseneksi:

 • jos hän on ollut seuran jäsenenä 30 vuotta,

 • tai suorittanut kertakaikkisena suorituksena 20 vuoden jäsenmaksut,

 • tai tehnyt seuralle huomattavia palveluksia,

 • tai muiden urheilullisten taikka taloudellisten syiden takia.

Seuran vuosi- ja ylimääräiset kokoukset

9 §
Seura pitää vuodessa kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous (vuosikokous) marraskuussa. Kokouksen järjestämistavan ja ajan määrää johtokunta.

Kokoukseen voidaan johtokunnan niin päättäessä osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, johtokunnan tarkemmin määräämillä tavoilla. Mikäli laki ei sitä estä, johtokunta voi päättää kokouksen järjestämisestä em. tavalla myös ilman fyysistä läsnäolo-oikeutta.

Kutsu em. kokouksiin on toimitettava jäsenen antamiin yhteystietoihin ja julkaistava seuran verkkosivustolla vähintään neljätoista päivää ennen kokousta.

10 §
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. Valitaan kokoukselle

  1. puheenjohtaja

  2. sihteeri

  3. kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

  4. ääntenlaskijat.

 3. Todetaan läsnäolijat ja ääni oikeutetut jäsenet.

 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus.

 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.

 7. Esitetään tilintarkastajien lausunto.

 8. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat.

 9. kokouksen päättäminen.

Syyskokouksessa (vuosikokous) käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokoukselle

  1. puheenjohtaja

  2. sihteeri

  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

  4. ääntenlaskijat

 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

 6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

 7. Valitaan erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta

 8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

 9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

 10. Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa, ja valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin urheilumuotoa hoitavaan jaostoon sekä muut toimihenkilöt

 11. Valitaan edustajat SAL:n, SAL:in alueen ja ESLU:n vuosi- ym. kokouksiin

 12. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat

 13. Kokouksen päättäminen

11 §
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, jotka ovat antaneet aiheen kokouksen koolle kutsumiseen. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla kuin varsinaiseen kokoukseen.
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä kun jäsenet ovat edellä mainituin tavoin tehneet esityksen tai viimeistään 30 päivän kuluttua 7 §:ssä mainitusta vetoomuksesta.

12 §
Seuran, johtokunnan ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.
Johtokunnan, valiokuntien ja toimikuntien sekä jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 §
Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole jonkin asian ratkaisemisesta toisin määrätty. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella liittymis- ja jäsenmaksunsa seuran kokouksen määräämänä aikana maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattajajäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Seuran hallinto

14 §
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudesta ja omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valittu 6 varsinaista ja 2 varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajansa kutsusta, tai jos puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Johtokunnan tehtävänä erityisesti on:

 1. panna käytäntöön seuran kokousten päätökset

 2. johtaa ja valvoa seuran toimintaa

 3. pitää jäsenluetteloa

 4. hoitaa seuran taloutta ja vastata varojen hoidosta

 5. laatia ja esittää kevätkokoukselle sen vahvistettavaksi seuran vuosi- ja tilikertomus

 6. laatia ja esittää syyskokoukselle sen hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

 7. kutsua koolle seuran kokoukset sekä valmistella niissä esitettävät asiat

 8. toimittaa tarpeelliset tiedot seuran jäsenille

 9. hyväksyä ja erottaa jäsenet

 10. päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

 11. ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin joita seuran etu vaatii

 12. luovuttaa tilit tilintarkastajien tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on jätettävä kirjallinen lausunto sekä tilit johtokunnalle vähintäin 3 päivää ennen kevätkokousta

 13. hoitaa muut esille tulevat seuran asiat

 14. nimetä tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat valmistelemaan ja hoitamaan edellä mainittuja tehtäviä.

15 §
Seuran tilivuosi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään.

16 §
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä seuran toimihenkilön kanssa, jolle johtokunta on myöntänyt nimenkirjoittamisoikeuden. Seuran nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

Muita määräyksiä

17 §
Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa järjestäviä säädöksiä, perustaa alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet

18 §
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran syyskokous. Päätöksen on tullakseen voimaan, saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan kannatus. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.
Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava,

19 §
Seuran purkamista koskeva päätös on ollakseen pätevä tehtävä seuran syyskokouksessa. Päätös tulee voimaan jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20 §
Kun seura on päätetty purkaa sen varat on luovutettava johonkin paikkakunnan liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
Seuran lopettamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 §
Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.